Real Estate

Verzuim

begeleiding werkgevers

 

Vanuit Team Arbo werken bedrijfsarts Danielle Wijnolst van Arbologica en ik nauw samen.
Wij ondersteunen en ontzorgen werkgevers, die zelf regie willen houden in de uitvoering van de arbodienstverlening en verzuimbegeleiding.

Arbeidsdeskundige en bedrijfsarts

In onze samenwerking bundelen wij onze krachten als arbeidsdeskundige en bedrijfsarts. Wij hechten waarde aan korte lijnen en ondersteunen bij het voorkomen van verzuim. Danielle en ik weten wat we aan elkaar hebben en professioneel delen we dezelfde overtuigingen en uitgangspunten.

Onze aanpak, voorkomen van verzuim

Wij staan voor werknemer en werkgever en brengen duidelijkheid en toekomstperspectief in (complexe) verzuimsituaties. Allebei vanuit onze eigen professie, maar juist door onze intensieve samenwerking krijgt u van ons adviezen waarmee u echt verder kunt.
Op het moment dat verzuim ontstaat, geven wij snel richting aan en duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden.
Hierbij gaan wij het moeilijke gesprek niet uit de weg.
De omvang van onze inzet stellen we vast in overleg met de werkgever. Wij kunnen op locatie werken, maar ook online dienstverlening en advisering is mogelijk.

Onze aanpak is persoonlijk en betrokken vanuit onze natuurlijke belangstelling en empathie voor de mens met zicht op arbeid.

 

 

 

Arbeidsdeskundig
re-integratie-onderzoek

Bij (dreigend) langdurig ziekteverzuim is het belangrijk om zo snel mogelijk te handelen. Het arbeidsdeskundig onderzoek is een onafhankelijk onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden en brengt oplossingsmogelijkheden in kaart. De Wet Verbetering Poortwachter vormt daarbij het wettelijk kader.

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Is de medewerker nog in staat om de eigen functie te verrichten?
 • Is de eigen functie passend te maken?
 • In hoeverre kan de medewerker binnen of buiten de eigen organisatie passende werkzaamheden verrichten?

Werkwijze voor het arbeidsdeskundig onderzoek

 • Bestudering van functie- en organisatiebeschrijving
 • Bestudering van een actuele Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) of actueel Inzetbaarheidsprofiel (IZP), niet ouder dan 6 weken en afstemming met bedrijfsarts
 • Gesprek met de medewerker, de werkgever en aansluitend een driegesprek
 • Werkplekbezoek, indien noodzakelijk
 • Terugkoppeling aan de werknemer en aan de werkgever
 • Rapportage binnen 8 werkdagen na afronding gesprekken

Tarief: 990,00 euro (excl. btw en incl. reistijd)

 

Pre-advies Onderwijs

Werknemer en werkgever kunnen de eerstejaarsevaluatie uit de Wet Verbetering Poortwachter uitbreiden met een pre-advies. Het Participatiefonds betaalt de kosten van dat pre-advies. 

Bij een pre-advies toetst een arbeidsdeskundige of het gevolgde re-integratieplan reëel en adequaat is. Zo nodig worden er concrete aanbevelingen voor het vervolg gedaan. Bovendien krijgen werkgever en werknemer informatie over mogelijke financiële consequenties na twee jaar ziekte. 

Het pre-advies moet worden uitgevoerd binnen de periode dat de werknemer minimaal 10 maanden en maximaal 13 maanden ziek is.

Team Arbo hanteert voor het pre-advies dezelfde werkwijze en inhoud als voor een arbeidsdeskundig onderzoek en geeft antwoord op de specifieke vragen voor een  pre-advies:

 • Is er een reëel risico dat de werknemer bij 104 weken ziekte ongeschikt is voor zijn functie in de zin van de WIA?
 • Is er een substantieel verlies aan verdiencapaciteit te verwachten met daaraan gekoppeld een WGA-uitkering?
 • Leidt het lopende re-integratietraject tot een duurzame herplaatsing van tenminste 50% van de restverdiencapaciteit bij de werkgever?
 • Zo nee, welke reële alternatieven voor een herplaatsing van tenminste 50% van de restverdiencapaciteit zijn er bij de werkgever?
 • Wanneer er geen of beperkte mogelijkheden zijn bij de eigen werkgever, welke alternatieven (re-integratie naar een andere werkgever) kunnen dan nu al worden ingezet?
 • Wat zijn de financiële consequenties voor respectievelijk werkgever en werknemer indien de verzuimduur oploopt tot meer dan twee jaar?
 • Wanneer er sprake is van ongeschiktheid op grond van ziekten e/o gebreken die niet binnen de uitvoering van de WIA worden erkend, wat zijn dan voor werkgever en werknemer de mogelijke consequenties hiervan na 104 weken?

Tarief: 1.050,00 euro (excl. btw en incl. reistijd)

 

Interim werkzaamheden

en casemanagement

Ik ben beschikbaar voor interim werkzaamheden op het gebied van verzuimbegeleiding/casemanagement. Is uw HR adviseur belast met verzuim uitgevallen, dan spring ik graag tijdelijk bij om de processen te stroomlijnen. U kunt er zeker van zijn dat de voortgang in de verzuimdossiers is gewaarborgd.

Mijn uurtarief is 130,00 euro (excl. btw en incl. reistijd)

 

  Nieuws

  over E coaching, 1

  over E coaching, 1

  Als het gaat over E coaching denken mensen vaak aan coaching met beeld, Teams, Google Meet. Dat is niet zo vreemd. Tijdens Corona hebben we geleerd veel van ons werk online te doen. Voor mij is E coaching iets heel anders, coaching via mail, dus geschreven taal. En...

  Lees meer