Arbeidsdeskundig advies

In mijn werk als arbeidsdeskundige richt ik mij op de balans tussen belasting en belastbaarheid.  Daarbij is duidelijke communicatie tussen werknemer en werkgever essentieel. Mijn uitdaging ligt in de rol die ik daarbij kan spelen. Daarbij ontkom ik niet aan het wettelijk kader voor situaties van arbeidsongeschiktheid (de Wet Verbetering Poortwachter). Binnen dit kader breng ik duidelijkheid, vertrouwen en beweging om door te kunnen gaan. Ik breng de situatie in kaart, voer gesprekken met werkgever, werknemer en bedrijfsarts en ben pas tevreden als partijen verder kunnen met een duidelijk toekomstperspectief.

Diensten

Arbeidsdeskundig in verschillende situaties, face to face, op locatie of online.

 • het arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek
 • het pre advies WIA (specifiek voor onderwijs).
 • arbeidsdeskundig advies inzake complexe, langlopende verzuimsituaties.

Daarnaast beschikbaar voor interimwerkzaamheden als casemanager verzuim en voor training en coaching van leidinggevenden.

 

 

 

Arbeidsdeskundig
re-integratie onderzoek

Bij (dreigend) langdurig ziekteverzuim is het belangrijk om zo snel mogelijk te handelen. Het arbeidsdeskundig onderzoek is een onafhankelijk onderzoek naar de Arbeidsmogelijkheden en brengt oplossingsmogelijkheden in kaart. De Wet Verbetering Poortwachter vormt daarbij het wettelijk kader.

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Is medewerker nog in staat om de eigen functie te verrichten?
 • Is de eigen functie passend te maken?
 • In hoeverre kan deze medewerker binnen of buiten de eigen organisatie passende werkzaamheden verrichten?

Werkwijze voor het arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek

 • Bestudering van functie- en organisatiebeschrijving
 • Bestudering van een actuele Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) of actueel Inzetbaarheidsprofiel (IZP), niet ouder dan 6 weken en afstemming met bedrijfsarts
 • Gesprek met medewerker, werkgever en aansluitend een driegesprek
 • Werkplekbezoek, indien noodzakelijk
 • Terugkoppeling aan werknemer en aan de werkgever
 • Rapportage binnen 8 werkdagen na afronding gesprekken

Tarief: 990,00 euro (excl. btw en incl. reistijd)

 

Pre-advies Onderwijs

Werknemer en werkgever kunnen de eerstejaarsevaluatie uit de Wet Verbetering Poortwachter uitbreiden met een pre-advies. Het Participatiefonds betaalt de kosten van dat pre-advies. 

Bij een pre-advies toetst een arbeidsdeskundige of het gevolgde re-integratieplan reëel en adequaat is. Zo nodig worden er concrete aanbevelingen voor het vervolg gedaan. Bovendien krijgen werkgever en werknemer informatie over mogelijke financiële consequenties na twee jaar ziekte. 


Het pre-advies moet worden uitgevoerd binnen de periode dat de werknemer minimaal 10 maanden en maximaal 13 maanden ziek is.

Team Arbo hanteert voor het pre-advies dezelfde werkwijze en inhoud als voor een arbeidsdeskundig onderzoek en geeft antwoord op de specifieke vragen voor een  pre-advies:

 • Is er een reëel risico dat de werknemer bij 104 weken ziekte ongeschikt is voor zijn functie in de zin van de WIA?
 • Is er een substantieel verlies aan verdiencapaciteit te verwachten met daaraan gekoppeld een WGA-uitkering?
 • Leidt het lopende re-integratietraject tot een duurzame herplaatsing van tenminste 50% van de restverdiencapaciteit bij de werkgever?
 • Zo nee, welke reële alternatieven voor een herplaatsing van tenminste 50% van de restverdiencapaciteit zijn er bij de werkgever?
 • Wanneer er geen of beperkte mogelijkheden zijn bij de eigen werkgever, welke alternatieven (re-integratie naar een andere werkgever) kunnen dan nu al worden ingezet?
 • Wat zijn de financiële consequenties voor zowel de werkgever al de werknemer wanneer de verzuimduur oploopt tot meer dan twee jaar?
 • Als er sprake is van ongeschiktheid op grond van ziekten of gebreken die niet binnen de uitvoering van de WIA worden erkend, wat zijn dan voor werkgever en werknemer de mogelijke consequenties hiervan na 104 weken?

 Tarief: 1.050,00 euro excl. btw en incl. reistijd

Interim werkzaamheden

en casemanagement

Ik ben beschikbaar voor interim werkzaamheden op het gebied van verzuimbegeleiding/casemanagement. Is uw HR adviseur belast met verzuim uitgevallen, dan spring ik graag tijdelijk bij om de processen te stroomlijnen. U kunt er zeker van zijn dat de voortgang in de verzuimdossiers is gewaarborgd. 

Mijn uurtarief bedraagt 130,00 euro excl. btw en incl. reistijd.

 

  Samenwerking met Anneke de Klerk

  Waarvoor kunt u bij mij terecht?

   

  Mijn werknemer is bijna 1 jaar ziek.  Wat nu?

  Ik wil een arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek laten uitvoeren

  Ik wil een pre-advies WIA laten opstellen

  Ik heb advies nodig over de begeleiding van mijn zieke werknemer

  Ik heb een verplichte loondoorbetaling door UWV opgelegd gekregen. Wat nu?

  Ik heb ondersteuning nodig bij het doen van de WIA-aanvraag

   

  Neem contact op

  Nieuws

  over E coaching, 1

  over E coaching, 1

  Als het gaat over E coaching denken mensen vaak aan coaching met beeld, Teams, Google Meet. Dat is niet zo vreemd. Tijdens Corona hebben we geleerd veel van ons werk online te doen. Voor mij is E coaching iets heel anders, coaching via mail, dus geschreven taal. En...

  Lees meer